نویسنده = �������� �������������� ������
آموزش افعال پیشوندی فارسی به ترک زبانان آذری از طریق تطبیق

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 37-57

محمد مهرجویی؛ یداله منصوری؛ علی محمد پشتدار؛ علی پدرام میرزایی