نویسنده = �������������� ��������
تحولِ تاریخی واحد نحوی به واژه نو‌ در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 83-100

حامد شکوفگی؛ محرم اسلامی