نویسنده = �������� �������������� ��������
ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌ زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 69-81

عطیه کامیابی گل؛ میترا طاهر زاده؛ مینا قاضی جولائی