نویسنده = ���������� ��������
نقدی بر شیوۀ تلفّظ واژگانی فرهنگ‌‌‌های زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 125-145

علی سلیمانی؛ محسن صدیق