نویسنده = ���������� ��������
توصیف و تحلیل شبکه آموزشی شاد از منظر زبان‌شناسی

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 67-87

اعظم آژند؛ فائزه فرازنده پور


بررسی میزان انگیزه دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی در یادگیری زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1396، صفحه 103-118

اعظم آژند؛ حسین قاسم پور مقدم