نویسنده = ���������������� �������� ����������
نگاهی دوباره به قاعده حذف در زبان فارسی شکسته

دوره 3، شماره 5، اسفند 1396، صفحه 31-60

بهاء الدین اسکندری