نویسنده = ������������ ��������
بررسی نقش و کاربرد گروه های واژگانی در متون خبری سیاسی

دوره 4، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 59-78

هادی زارع میرک آباد؛ سعید کتابی؛ اکبر حسابی