نویسنده = �������������� ���������������� ����������������