نویسنده = ������������ ��������
سازمان دهی محتوا در متون آموزشی زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1399، صفحه 37-58

حسن ابراهیم زاد؛ رقیه حبیبی