نویسنده = محمد باقر میرزایی حصاریان
ﺭﻭﺍﯾﯽ آزﻣﻮﻥ درک ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽآﻣﻮزﺍﻥ غیرایرانی: ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺻﻮل آزﻣﻮﻥ شناسی

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 13-41

مریم کارخانه؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور