نویسنده = �������������� �������� ����������
توصیف و تحلیل شبکه آموزشی شاد از منظر زبان‌شناسی

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 67-87

اعظم آژند؛ فائزه فرازنده پور