کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
بررسی وضعیت آموزش زبان چینی و فارسی در ایران و چین

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 71-98

هونگ یان مو؛ نرگس طبری شاهاندشت


بررسی تطبیقی ویژگی‌‌های زمان دستوری و نمود در زبان‌های فارسی و چینی براساس زبانشناسی پیکره‌ای

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 211-237

تهمینه بازدار


تحلیل خطای آوایی فارسی‌آموزان ژاپنی در چارچوب نظریه بهینگی و ارائه راهکارآموزشی

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 45-66

افتخار سادات هاشمی؛ محمدجواد اکبرپور


نگاهی به ترکیبات ساده‌ وصفی و اضافی در زبان‌های فارسی و چینی (رویکردی آموزشی)

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 105-123

محدثه برزگر بفروئی


واکاوی فنون بلاغت ادبیات فارسی از منظر آموزش به غیرفارسی زبانان

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 143-169

فرناز فتوحی؛ احمد خاتمی؛ مهین ناز میردهقان؛ احمد صفارمقدم


مبانی نظری مهارت های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دوره 6، شماره 10، شهریور 1399، صفحه 59-76

منصوره احمدی جعفری


مقایسه‌ای میان اصطلاحات، ضرب‌ المثل‌ ها، ترکیب‌ های فعلی و کاربردهای مجازی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

دوره 5، شماره 8، خرداد 1398، صفحه 11-46

بهاءالدین اسکندری


دربارۀ تدوین دستور جامع زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، خرداد 1398، صفحه 69-84

ثریا پناهی


نقش انگیزشی محتوا در گسترش و بهبود آموزش زبان فارسی و راهکارهای آن

دوره 4، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 111-123

زینب عرب نژاد


نگاهی دوباره به قاعده حذف در زبان فارسی شکسته

دوره 3، شماره 5، اسفند 1396، صفحه 31-60

بهاء الدین اسکندری


بررسی میزان انگیزه دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی در یادگیری زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1396، صفحه 103-118

اعظم آژند؛ حسین قاسم پور مقدم


تاثیر تفاوت های آوایی در توانایی نوشتاری فارسی آموزان چینی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 63-82

فاطمه جعفری؛ ابوالقاسم غیاثی زارچ


نقدی بر شیوۀ تلفّظ واژگانی فرهنگ‌‌‌های زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 125-145

علی سلیمانی؛ محسن صدیق


آموزش افعال پیشوندی فارسی به ترک زبانان آذری از طریق تطبیق

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 37-57

محمد مهرجویی؛ یداله منصوری؛ علی محمد پشتدار؛ علی پدرام میرزایی


چگونگی نگارش و حرکت گذاری عربی در آموزش زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 101-121

محمد حسن تقیه