کلیدواژه‌ها = تکواژهای اشتقاقی
ساختار کلمات هم خانواده ساز

دوره 4، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 79-96

رقیه ابراهیمی شهرآباد؛ طاهره صادقی