کلیدواژه‌ها = آموزش مجازی
مجازی‌سازی الگوی مفهومی آموزش گامی مؤثر در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 43-69

شیما ابراهیمی؛ فاطره کاظمی


توصیف و تحلیل شبکه آموزشی شاد از منظر زبان‌شناسی

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 67-87

اعظم آژند؛ فائزه فرازنده پور