درباره نشریه

نشریه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی با هدف انتشار و انعکاس نظریات، تجربه ها، یافته ها و پژوهش های صاحب نظران، استادان، مدرسان و دانشجویان در زمینه آموزش زبان فارسی با رویکرد علمی پژوهشی منتشر می شود.

این نشریه به شکل دو فصلنامه انتشار می یابد. از همۀ پژوهشگران و دوستداران آموزش زبان فارسی درخواست می شود مقالات و پژوهش های خود را به این نشریه ارسال فرمایند.