دوفصلنامۀ «مطالعات آموزش زبان فارسی» بر اساس مجوز شمارۀ 75834 مورّخ 1394/07/6  اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به زبان فارسی و ترتیب انتشار «دوفصلنامه» چاپ و منتشر می گردد. این نشریه تازه ترین یافته‌های پژوهشی صاحب نظران، استادان، مدرسان و دانشجویان در زمینه آموزش زبان فارسی را منتشر می سازد.