مدیر مسئول


علی پورمند مدیر مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

 • alimohseni786gmail.com

سردبیر


محمود مهرآوران دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه

زبان و ادبیات فارسی

 • mehravaran72mgmail.com

مدیر داخلی


علی سلیمانی دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه قم و جامعه المصطفی العالمیه

زبان و ادبیات فارسی

 • dr_ali_soleimaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمود بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • zrpbashiri2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمد رضایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

زبان و ادبیات فارسی

 • ezaei25gmail.com

اعضای هیات تحریریه


رضامراد صحرایی استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • rezasahraeeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد فولادی دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه قم
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه

زبان و ادبیات فارسی

 • dr.mfoladigmail.com

اعضای هیات تحریریه


یحیی کاردگر استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

زبان و ادبیات فارسی

 • kardgar1350yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی وفایی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • a_a_vafaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا یوسفی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه

زبان و ادبیات فارسی

 • myousefi46yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید اسماعیل فرجی دکتری زبان و ادبیات فارسی و استاد آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی

 • esmail.faraji1351gmail.com