اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد مهدی صفورائی پاریزی
محمد مهدی صفورائی پاریزی
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه و مدیر مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

سردبیر

یحیی کاردگر
یحیی کاردگر
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی تمیزال
علی تمیزال
پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

نعمت ییلدیریم
نعمت ییلدیریم
پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک، ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

محمد ابوالکلام سرکار
محمد ابوالکلام سرکار
پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگلادش

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه

حسن حیدری
حسن حیدری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران

زبان و ادبیات فارسی

فریده حق بین
فریده حق بین
استاد گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

زبانشناسی

یحیی کاردگر
یحیی کاردگر
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

محمود مهرآوران
محمود مهرآوران
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

احمد رضایی
احمد رضایی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

محمد فولادی
محمد فولادی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

محمدرضا یوسفی
محمدرضا یوسفی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دبیر تخصصی

سید اسماعیل فرجی
سید اسماعیل فرجی
دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس آموزش زبان فارسی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، قم، ایران

مدیر داخلی

علی سلیمانی
علی سلیمانی
دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه قم و جامعه المصطفی العالمیه

زبان و ادبیات فارسی