اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمود مهرآوران

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

mehravaran72mgmail.com

مدیر مسئول

بهاءالدین اسکندری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

bahaeddineskandariegmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمود بشیری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

zrpbashiri2001yahoo.com

احمد رضایی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

ezaei25gmail.com

رضامراد صحرایی

دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

rezasahraeeyahoo.com

محمد فولادی

دانشیار زبان وادبیات فارسی جامعة المصطفی

dr.mfoladigmail.com

یحیی کاردگر

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

kardgar1350yahoo.com

عباسعلی وفایی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

a_a_vafaieyahoo.com

محمدرضا یوسفی

دانشیار زبان وادبیات فارسی جامعة المصطفی

mehrvaran72mgmail.com