داوران نشریۀ «مطالعات آموزش زبان فارسی» از میان استادان و محققان برجستۀ داخلی و خارجی انتخاب می‌شوند. مقالات نویسندگان محترم بعد از بررسی‌های اولیه، توسط دو داور مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند. مسئولان نشریۀ علمی «مطالعات آموزش زبان فارسی» ضمن توجه به تخصص داور محترم، پراکندگی جغرافیایی داوران را نیز در نظر دارند و حتی‌المقدور می‌کوشند تا از تمامی استادان و پژوهشگران فاضل در دانشگاه‌های مختلف کشور استفاده نمایند.