استفاده از راهبردهای خواندن برای درک بهتر مطلب در متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعة المصطفی قم

چکیده

درک مطلب در مهارت خواندن همواره جزء مهم‌ترین ارکان اصلی آموزش و یادگیری شمرده می‌شود. این مهارت برای زبان‌آموزانی که زبان را با اهداف خاص می‌آموزند و طرح درس آنها به شیوۀ محتوا محور است، بیشتر اهمیت دارد. زبان‌آموزانی که برای مدتی در مراکز آموزشی هستند، پس از بازگشت به کشور خود، مهارتی که می‌توانند همواره از آن بهره‌مند شوند، مهارت خواندن است. به همین جهت می‌توان با آموزش راهبردهای یادگیری خواندن آنها را در درک متون، خودتنظیم و مستقل تربیت نمود تا در زمانی که معلمان زبان در دسترس آنها نیستند به‌راحتی، به یادگیری و درک و فهم متون بپردازند. از آنجایی که در شیوۀ آموزشی نوین، استفاده از روش سنتی استادمحور به زبان‌آموزمحور تبدیل شده است و استاد نقش تسهیل‌گر را در کلاس ایفا می‌نماید، آموزش راهبردهای یادگیری به زبان‌آموزان اهمیت بسیاری دارد. ایـن پژوهش پس از معرفی و دسته‌بندی راهبردهای خواندن (بویژه در متون آموزش زبان فارسی دانشگاه مجازی) برخی از نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در راهبردهای خواندن را به‌صورت مختصر بیان می‌شود. ضرورت یادگیری راهبردها از طرف استادان زبان و آموزش آن به زبان‌آموزان، پیشرفت زبان‌آموزانی که آشنایی با راهبردها داشته‌اند از جمله نتایج تحقیقات در زمینۀ راهبردها بویژه در مهارت خواندن محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها