دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-171 
4. اعتبارسنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا در دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 85-112

عطیه کامیابی گل؛ سعیده سرافراز یزدی؛ بهزاد قنسولی