دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، خرداد 1398، صفحه 1-171 

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ای میان اصطلاحات، ضرب‌ المثل‌ ها، ترکیب‌ های فعلی و کاربردهای مجازی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

صفحه 11-46

بهاءالدین اسکندری


بررسی و تحلیل خطاهای دستوری زبان آموزان آذری از نظر روی‌ ساخت جمله‌ های ساده خبری

صفحه 47-68

مهدی پاکدل


دربارۀ تدوین دستور جامع زبان فارسی

صفحه 69-84

ثریا پناهی


اعتبارسنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا در دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 85-112

عطیه کامیابی گل؛ سعیده سرافراز یزدی؛ بهزاد قنسولی


ارزیابی و نقد آزمون کتاب سوم مرکز زبان و معارف اسلامی جامعه المصطفی براساس استانداردهای آزمون

صفحه 113-134

فاطمه صلواتی زاده؛ منتظر ربیعی فر


استفاده از راهبردهای خواندن برای درک بهتر مطلب در متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌ زبانان

صفحه 135-164

احمد صفری