نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین الملل امام خمینی ( ره ) قزوین

2 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره ) قزوین

چکیده

آزمون‏ها ‏ابزار مهمی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏جهت ارزیابی یادگیری و توانمندی فارسی‌آموزان هستند. روایی آزمون یکی از مهم‏ترین‏ عواملی است که ‏در ارزشیابی ‏آزمون‏ باید به ‏آن‏ توجه‏ کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی روایی محتوایی و ظاهری آزمون درک خواندن سطح تکمیلی فارسی‌آموزان غیرایرانی است. فرضیه‌ی این پژوهش بر این اصل استوار است که این آزمون از روایی ظاهری نامطلوب و روایی محتوایی مطلوبی برخوردار است. پرسش‌شوندگان این پژوهش ۱۰ مدرس آموزش زبان‌ فارسی به غیرفارسی ‌زبانان و ۲۴ نفر از فارسی‌آموزان دختر و پسر مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی(ره ) با ملیت-های گوناگون در بازه سنی۳۰- ۲۰ است. در این پژوهش برای بررسی روایی آزمون‌ها از دو پرسشنامه‌ی آزمون‌های وابسته به ملاک ویرسما وجورس و نیز افزودن شاخص‌های تکمیلی، طبق مدل ساموئلز و نظریه سالیوا هاگیس استفاده شده‌است. دو مشخصه‌ی روایی محتوایی و ظاهری هر دو آزمون اندازه‌گیری شدند. نتایج آماری نشان‌ دهندة این موضوع بوده‌اند که این دو آزمون، از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردارند اما روایی ظاهری مطلوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها