ﺭﻭﺍﯾﯽ آزﻣﻮﻥ درک ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽآﻣﻮزﺍﻥ غیرایرانی: ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺻﻮل آزﻣﻮﻥ شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

آزمون‏ ها ‏ابزار مهمی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏جهت ارزیابی یادگیری و توانمندی فارسی‌آموزان هستند. روایی آزمون یکی از مهم‏ترین‏ عواملی است که ‏در ارزشیابی ‏آزمون‏ باید به ‏آن‏ توجه‏ کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی روایی محتوایی و ظاهری آزمون درک خواندن سطح تکمیلی فارسی‌آموزان غیرایرانی است. فرضیه‌ این پژوهش بر این اصل استوار است که این آزمون از روایی ظاهری نامطلوب و روایی محتوایی مطلوبی برخوردار است. پرسش‌شوندگان این پژوهش ۱۰ مدرس آموزش زبان‌ فارسی به غیرفارسی ‌زبانان و ۲۴ نفر از فارسی‌آموزان دختر و پسر مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی(ره ) با ملیت های گوناگون در بازه سنی۳۰- ۲۰ است. در این پژوهش برای بررسی روایی آزمون ها از دو پرسشنامه‌ آزمون های وابسته به ملاک ویرسما وجورس و نیز افزودن شاخص‌های تکمیلی، طبق مدل ساموئلز و نظریه سالیوا هاگیس استفاده شده‌است. دو مشخصه‌ روایی محتوایی و ظاهری هر دو آزمون اندازه‌گیری شدند. نتایج آماری نشان‌ دهنده این موضوع بوده‌اند که این دو آزمون، از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردارند اما روایی ظاهری مطلوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها

دوره 8، شماره 13 - شماره پیاپی 13
اردیبهشت 1402
صفحه 13-41
  • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1402