نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

آزمون‏ ها ‏ابزار مهمی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏جهت ارزیابی یادگیری و توانمندی فارسی‌آموزان هستند. روایی آزمون یکی از مهم‏ترین‏ عواملی است که ‏در ارزشیابی ‏آزمون‏ باید به ‏آن‏ توجه‏ کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی روایی محتوایی و ظاهری آزمون درک خواندن سطح تکمیلی فارسی‌آموزان غیرایرانی است. فرضیه‌ این پژوهش بر این اصل استوار است که این آزمون از روایی ظاهری نامطلوب و روایی محتوایی مطلوبی برخوردار است. پرسش‌شوندگان این پژوهش ۱۰ مدرس آموزش زبان‌ فارسی به غیرفارسی ‌زبانان و ۲۴ نفر از فارسی‌آموزان دختر و پسر مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی(ره ) با ملیت های گوناگون در بازه سنی۳۰- ۲۰ است. در این پژوهش برای بررسی روایی آزمون ها از دو پرسشنامه‌ آزمون های وابسته به ملاک ویرسما وجورس و نیز افزودن شاخص‌های تکمیلی، طبق مدل ساموئلز و نظریه سالیوا هاگیس استفاده شده‌است. دو مشخصه‌ روایی محتوایی و ظاهری هر دو آزمون اندازه‌گیری شدند. نتایج آماری نشان‌ دهنده این موضوع بوده‌اند که این دو آزمون، از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردارند اما روایی ظاهری مطلوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها