نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 , استادیار آموزش زبان فارسی، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نظر به اهمیت روزافزون آموزش مجازی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و نیز محدودیت‌ها و مشکلات این نوع آموزش، نظیر کاهش ارتباط میان مدرس و زبان‌آموزان، بی‌انگیزگی و عدم تمایل فراگیران به شرکت در بحث‌های کلاسی و نیز فاصله گرفتن از انجام کارهای تعاملی، پژوهش کاربردی حاضر کوشیده است تا با هدف هموار ساختن مسائل و مشکلات مذکور، به پیشنهاد تدریس زبان فارسی بر اساس الگوی مفهومی آموزش و ارائه‌ی راهکارهایی جهت تدریس مجازی آن بپردازد. الگوی مفهومی آموزش در بر دارنده‌ی کلان‌شایستگی‌های شناختی (تفکر‌های خلاق، انتقادی، سیستمی و آینده‌نگر)، هیجانی‌اجتماعی (مدیریت درون‌فردی و میان‌فردی)، حسی‌ادراکی (مدیریت محیط و حواس) و ارزش‌ها است که با هدف همسو‌سازی فعالیت‌های آموزشی با نظام تعلیم و تربیت مطرح شده است. در این جستار که به شیوه‌ی کیفی انجام شده است، جهت آموزش مجازی مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان یعنی شنیداری، گفتاری، خوانداری و نوشتاری بر اساس مؤلفه‌های الگوی مفهومی آموزش، ابتدا یک نمونه درس برای سطح پیشرفته‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان بر اساس الگوی مذکور شبیه‌سازی شد‌ه و پس از آن راهکارهایی جهت تدریس مؤثر آن در فضای مجازی ارائه شده است. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که آموزش زبان فارسی در فضای مجازی بر اساس الگوی مذکور، کاربردی و قابل اجرا است و می‌تواند به رفع مشکلات و محدودیت‌های این نوع تدریس کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها