مجازی‌سازی الگوی مفهومی آموزش گامی مؤثر در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانش آموخته‌ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نظر به اهمیت روزافزون آموزش مجازی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و نیز محدودیت‌ها و مشکلات این نوع آموزش، نظیر کاهش ارتباط میان مدرس و زبان‌آموزان، بی‌انگیزگی و بی‌میلی فراگیران به شرکت در بحث‌های کلاسی و نیز فاصله گرفتن از انجام کارهای تعاملی، پژوهش کاربردی حاضر کوشیده است تا با هدف هموار ساختن مسائل و مشکلات مذکور، به پیشنهاد تدریس زبان فارسی بر اساس الگوی مفهومی آموزش و ارائۀ راهکارهایی جهت تدریس مجازی آن بپردازد. الگوی مفهومی آموزش در بر دارندۀ کلان‌شایستگی‌های شناختی (تفکر‌های خلاق، انتقادی، سیستمی و آینده‌نگر)، هیجانی‌اجتماعی (مدیریت درون‌فردی و میان‌فردی)، حسی‌ادراکی (مدیریت محیط و حواس) و ارزش‌ها است که با هدف همسو‌سازی فعالیت‌های آموزشی با نظام تعلیم و تربیت مطرح شده است. در این جستار که به شیوۀ کیفی انجام شده است، جهت آموزش مجازی مهارت‌های چهارگانۀ زبان یعنی شنیداری، گفتاری، خوانداری و نوشتاری بر اساس مؤلفه‌های الگوی مفهومی آموزش، ابتدا یک نمونه درس برای سطح پیشرفتۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان بر اساس الگوی مذکور شبیه‌سازی شد‌ه و پس از آن راهکارهایی جهت تدریس مؤثر آن در فضای مجازی ارائه شده است. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که آموزش زبان فارسی در فضای مجازی بر اساس الگوی مذکور، کاربردی و قابل اجرا است و می‌تواند به رفع مشکلات و محدودیت‌های این نوع تدریس کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

دوره 8، شماره 13 - شماره پیاپی 13
اردیبهشت 1402
صفحه 43-69
  • تاریخ دریافت: 25 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1402