نویسنده = ������������������ ����������
بررسی آزمون نوشته پایانی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1399، صفحه 111-124

محمد حسین طالعی؛ مجتبی ابراهیمی


نقش روش‌های ارتباطی و ساختار محور در کتاب چهارم مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1397، صفحه 47-60

محمدحسین طالعی؛ مجتبی ابراهیمی


نقدی بر کتاب آموزش فارسی به فارسی(3) مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1396، صفحه 11-30

مجتبی ابراهیمی؛ محمد حسین طالعی


آموزش زبان با کمک فیلم

دوره 2، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 105-123

مجتبی ابراهیمی؛ محمد حسین طالعی