نویسنده = �������������� ���������������� �������� ��������