نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه دانشنامه شبه قاره/فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

موضوع دستور زبان فارسی از جمله موضوعات درخور توجه کارشناسان این حوزه اعم از زبان‌شناسان و دستوریان بوده است. بحث دستور جامع هم از مباحث پرطرفداری است که در این مقاله، به موضوع تهیه و تدوین آن و این که چرا تاکنون شاهد تالیف چنین اثری نبوده‌ایم، پرداخته می‌شود تا با طرح موضوع و سوال‌ها و بررسی برخی نکات، شاید انگیزه‌ای برای تهیۀ این اثر ضروری ایجاد شود و برای سوال‌های تقریبا بی‌جواب ماندۀ نگارنده، دربارۀ رویکرد دستور جامع و تهیۀ و تدوین آن پاسخی یافت شود. مقاله شامل 6 بخش به شرح زیر است که به روش کتابخانه‌ای پژوهش و ارائه شده است: طرح مسئله و سوال‌ها، مفاهیم دستور و دستور جامع، پیشینه، بررسی رویکردهای آموزشی (تجویزی) و توصیفی در تالیفات دستوری و مشکلات و راه حل‌ها و در بخش ششم یا نتیجه‌گیری، مناسب ترین راه حل پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها