دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، اسفند 1399، صفحه 1-132 

مقاله پژوهشی

آموزش واژگان فارسی بر اساس تأثیر استفاده از زبان اول بر آموزش زبان دوم

صفحه 11-36

مهرداد مشکین فام؛ الهام ایزدی؛ لیلا هاشمیان؛ شیوا خاتونی


سازمان دهی محتوا در متون آموزشی زبان فارسی

صفحه 37-58

حسن ابراهیم زاد؛ رقیه حبیبی


ارزیابی مهارت های چهارگانه زبان به عنوان یکی از شاخص های گزینش کتاب مناسب در کتاب «فارسی گفتاری»

صفحه 59-74

آزاده سخن آفرین


سبک های یادگیری و مهارت خواندن فارسی آموزان غیر فارسی زبان سطح پیشرفته

صفحه 75-94

زهرا تهوری؛ زری سعیدی


بررسی بینامتنیت در نوشتار فارسی آموزان خارجی بر مبنای نظریه ژنت (مطالعه موردی در مؤسسه دهخدا)

صفحه 95-110

اعظم رستمی


بررسی آزمون نوشته پایانی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

صفحه 111-124

محمد حسین طالعی؛ مجتبی ابراهیمی