دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، اسفند 1398، صفحه 1-137 

مقاله پژوهشی

نقد کتاب فارسی به فارسی بر مبنای چارچوب الیس

صفحه 11-30

اعظم رستمی


ِتلفظ فعل مضارع اخباری در دو گونۀ گفتاری و خوانداری فارسی و ضرورت و نحوۀ آموزش آن به غیرفارسی زبانان

صفحه 31-54

الهام بابایی


دشواری آموزش زمان فعل ها برای زبان آموزان فارسی (با تاکید بر فعل التزامی و لزوم آشنایی با کاربردهای آن)

صفحه 75-88

زینب عرب نژاد


علل ضعف دانش آموزان در درس ادبیات فارسی (مطالعۀ موردی)

صفحه 89-104

مرتضی قمبری


بررسی و تحلیل آرای مختلف دستوریان دربارۀ یک نکتۀ مهم دستوری (شناسای ضمیر)

صفحه 105-130

عمر محمدی


بررسی کاربرد منابع دانش و تأثیر آن بر میزان موفقیت فارسی آموزان عرب زبان (راهبردهای استنباط معنی واژگان فارسی با ریشۀ عربی)

صفحه 131-151

رقیه صلاحی؛ زهرا علیمراد؛ امیر سعید مولودی