دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، آذر 1401 

مقاله پژوهشی

معرفی «الگوی زبامغز» جهت آموزش مهارت گفتگو به غیرفارسی‌زبانان

صفحه 13-43

شیما ابراهیمی؛ زهرا جهانی


تحلیل خطای آوایی فارسی‌آموزان ژاپنی در چارچوب نظریه بهینگی و ارائه راهکارآموزشی

صفحه 45-66

افتخار سادات هاشمی؛ محمدجواد اکبرپور


توصیف و تحلیل شبکه آموزشی شاد از منظر زبان‌شناسی

صفحه 67-87

اعظم آژند؛ فائزه فرازنده پور


اهمیت آموزش و ارزشیابی واژگان در یادگیری زبان دوم/خارجی

صفحه 89-104

الهام بابایی ولنی


نگاهی به ترکیبات ساده‌ وصفی و اضافی در زبان‌های فارسی و چینی (رویکردی آموزشی)

صفحه 105-123

محدثه برزگر بفروئی


راهکارهای آموزش الفبای زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان از دیدگاه مدرسان

صفحه 125-142

لیلا گل پور؛ زهرا عقبی؛ ندا نوریانی


واکاوی فنون بلاغت ادبیات فارسی از منظر آموزش به غیرفارسی زبانان

صفحه 143-169

فرناز فتوحی؛ احمد خاتمی؛ مهین ناز میردهقان؛ احمد صفارمقدم


بررسی رویکردهای ضروری در آموزش حروف اضافه به فارسی‌آموزان ِغیرفارسی زبانان

صفحه 171-192

سید اسماعیل فرجی


بررسی نظرات مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان درمورد به کارگیری فناوری‌های اینترنت‌ محور در آموزش الکترونیکی

صفحه 193-224

رضوان متولیان؛ فاطمه ساداتی نژاد


واکاوی دستوری نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرامیانی؛ تحلیلی بر پایه دستور مقوله و میزان

صفحه 225-254

محمدباقر میرزایی حصاریان


مطالعه موردی شیوه‌های تدریس نگارش در مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعة المصطفی(ص) العالمیه

صفحه 255-281

علی فاطمی منش


بررسی خطاهای پر بسامد استانبولی زبانان در یادگیری و کاربرد حروف اضافة زبان فارسی (مطالعه و تحلیل)

صفحه 283-318

عارف جوربنیان؛ داوود مدنی