دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-168 
3. آموزش افعال پیشوندی فارسی به ترک زبانان آذری از طریق تطبیق

صفحه 37-57

محمد مهرجویی؛ یداله منصوری؛ علی محمد پشتدار؛ علی پدرام میرزایی


8. نقد کتاب «آموزش نوین زبان فارسی»

صفحه 141-160

دکتر محمود مهرآوران؛ محمد ناطق